Make your own free website on Tripod.com

Johnny's Jr. are KIDS

Takizawa

Takky & Tsubasa

V6

Ninomiya

Matsu Jun & Toma

Matsu Jun

   

Sho

    

Aiba

 

Hase Jun & Aiba

Ono

Ryo > Shota > Ryohei

Ryo

Subaru