Make your own free website on Tripod.com

Profile

 Web desing

 Nucchi [noo]

 

 Birth Day: 25-11-1986

 Home: Chasengsao

 Color: blue orange pink 

 Hobby: read fic. song

 Love: Matsumoto Jun

         Koyama Keiichiro

         Taguchi Junnosuke

         Ayukawa Taiyou

         Yudai Tmatsumi

         Fumito Kawai

         Kobayashi Hirokazu

         Mizuno Kiyohito

         Hattori Masaya

         Aya Matsuura

 N/A

coming soon

 Photo making

 Kyo [ploy]

 

 Birth Day: 20-02-1986

 Home: Bangkok

 Color: orange yellow black

 Hobby: piano computer vdo

 Love: Yamashita Tomohisa

          Masaki Aiba

          Taguchi Junnosuke

          Hironori Kusano

          Fumito Kawai

          TSuji Nozomi 

          Aya Matsuura

          Tsukada Ryoichi

          Yuta Fukuda

          Kobayashi Hirokazu

- Doumo Arigatou Gozaimasu -

Open sinece 09-04-2001

Copyrigth (c) Lovejohnny Company 2001-2002

<-- Back -->