Make your own free website on Tripod.com

Keisuke Kaneno<1987111>

Yoshikazu Toshin<1986112>

Tanaka Koki<1985115>

Nagase Tomoya[Tokio]<1978117>

Takuhiro Shikama<1984117>

Yoshihiro Shikama<1984117>

Ippei Matsumoto<19851113>

Fukuda Yuta<19861115>

Yuki Yoshida<19871116>

Shigeru Joshima[Tokio]<19701117>

Okada Junichi[V6]<19801118>

Atsushi Anbiru<19831119>

Hiroki Shimizu<19851123>

Yudai Tatsumi<1986年11月25日>

    [Nucchi's birthday  (w.m.)  too!]

Satoshi Ono[Arashi]<1980年11月26日>

Ryuhei Maruyama<1983年11月26日>

Taguchi Junnosuke<1985年11月29日>